jméno: heslo: | Registrovat
 
 
 
Organizační řád KART RACE
Občanské sdružení KART RACE o.s. (dále jen KART RACE)
Občanské sdružení KART RACE je definováno stanovami KART RACE.
Sjezd KART RACE a jeho organizace (viz. §6 stanov KART RACE):
O návrhu na změnu stanov nebo organizačního řádu, případně o jiném usnesení sjezdu KART RACE dle §6, odst. 3 stanov KART RACE, rozhoduje výsledek předmětného hlasování.
Předmět k hlasování předkládá rada KART RACE případně kterýkoli člen KART RACE.
Hlasovací právo na sjezdu KART RACE (viz. §6 stanov KART RACE) mají všichni členové KART RACE a sjezd je usnášeníschopný pouze pokud je přítomno alespoň 75% členů KART RACE.
Předmět hlasování je schválen pouze pokud pro něj hlasovalo alespoň 75% přítomných členů.
Podnět k hlasování v průběhu roku, tedy mimořádný sjezd svolává rada KART RACE o.s. dle §6 odst.2 stanov KART RACE.
Orgány KART RACE:
Rada KART RACE:
Radu KART RACE (viz. §7 stanov KART RACE) tvoří: Předseda, místopředseda, jednatel a ekonom. Rada dále jmenuje tajemníka KART RACE a organizační výbor ve složení: komisaři, fotograf, kameraman*, redaktor, webmaster případně další funkce.
Usnesení rady KART RACE musí být vždy jednohlasné a v písemné formě.
Jménem KART RACE vystupuje pouze jednatel a to vždy v souladu s usnesením rady KART RACE. Rada KART RACE je oprávněna jmenovat pro konkrétní úkon zástupce jednatele z řad členů KART RACE, kterému poskytne plnou moc k jednání jménem KART RACE v daném úkonu.
 
 
Revizní komise:
Revizní komise (dále jen RK) KART RACE (viz. §8 stanov KART RACE) tvoří: Předseda RK, místopředseda RK a další maximálně tři dobrovolní členové z řad KART RACE.

Organizace KART RACE:

Práva a povinnosti jednotlivých orgánů a rolí:
Rada KART RACE:
          Nese odpovědnost za KART RACE o.s.
          Kontroluje Organizátora závodů.
          Řeší administrativní záležitosti členství v o.s.
          Vede účetnictví (ekonom)
          Rozhoduje o udělení finančních penalizací (viz. níže)
          Rozhoduje o vyplacení/nevyplacení honorářů
Finanční penalizace:
1. Pozdní platba do 5. dnů (tj. do 20. daného měsíce)
a)     1. výskyt za sezonu – napomenutí
b)     2. výskyt – penalizace 250,- Kč
c)     3. -4. výskyt – penalizace 500,- Kč
d)      5. výskyt – vyloučení z KART RACE
2. Pozdní platba déle než 5. dnů (tj. hotově v den závodu)
a)     1. výskyt za sezonu – pokuta 250,-
b)     2.-4- výskyt – pokuta 500,- Kč
c)     5. výskyt – vyloučení z KART RACE
Revizní komise KART RACE
          Kontroluje činnost Rady KART RACE
          Dbá připomínek členů
          Přispívá k chodu svými návrhy
          Navrhuje radě nevyplacení honorářů za špatnou práci organizátorů a komisařů.
Organizátor závodů
          Připravuje sezónu, předkládá kalendář sezony. Přitom dbá na finanční možnosti a rozpočet KART RACE.
          Zajišťuje termíny a podmínky na okruzích.
          Zveřejňuje preview a výsledky na webu
          Zajišťuje kompletní organizaci v místě závodu
          Zajišťuje hlavního komisaře , traťové komisaře a zapisovatele/ku
          Předkládá radě ke schválení případné penalizace a referuje radu o porušování podmínek
          Zajišťuje komunikaci s týmy ohledně nominací do závodu
          Spravuje emailové schránky týmu v doméně kartrace.
          Udržuje kontakty na členy týmů.
          Koordinuje případného fotografa a zveřejňuje na webu fotogalerie ze závodů
          Za dobře odvedenou práci mu náleží odměna 2000,-kč za závod
 
Zapisovatel(ka):
          Zapisovatel/ka   je povinen hlídat a zajistit pořadí daného závodu při eventuelní chybě či nespolehlivosti časomíry.
          Za dobře odvedenou práci mu/ji náleží odměna 800,-kč za závod.
 
Hlavní komisař
          Zodpovídá za tým traťových komisařů
          Dbá na dodržování regulí a bezpečnostních pravidel
          Řeší reklamace týmu během závodů
          Má právo veta rozhodnout ve věci sporu
          Rozhoduje a zodpovídá za konečné výsledky
          Za dobře odvedenou práci mu náleží odměna 2000,-kč za závod. Dále pak příspěvek na dopravu pro hlavního i traťové komisaře v celkové výši 1000,-kč pro celý tým komisařů na závod.  A to bez ohledu na místo závodu.
Komisař
          Plní úkoly svěřené hlavním komisařem
          Zabezpečuje signalizaci vlajkami
          Za dobře odvedenou práci mu náleží odměna 1250,- za závod.
Ekonom
          Vede účetnictví KART RACE
          Dohlíží na řádné platby členských příspěvků a penalizací
          Za dobře odvedenou práci mu náleží odměna 1250,- za závod.
 
Pravidla pro sezonu 2013
Šampionát KART RACE
Šampionát  KART RACE je motokárový šampionát organizovaný občanským sdružením  KARTRACE o.s. na adrese www.kartrace.cz.
Základní ustanovení
Šampionát a jeho členové:
Šampionátu se účastní výhradně registrovaní členové a příznivci KARTRACE.
Registraci členů a příznivců KARTRACE provádí rada KARTRACE schválením vyplněného registračního formuláře žadatele.
Závody a organizace:
Závody se konají v motokárových půjčovnách. O kalendáři, tedy místech závodů, datumu konání a časovém harmonogramu rozhoduje Organizátor. Během rozhodování klade důraz zejména na různorodost, možnosti okruhů, finanční možnosti šampionátu a povahu trati.
K závodům používáme motokáry, které poskytují jednotlivé půjčovny. Není možné použít vlastní motokáru. Na zapůjčených motokárách je pak zakázáno provádět jakékoli úpravy.
Všichni členové a příznivci KART RACE jsou povinni na všech závodech dodržovat pravidla a pokyny provozovatele okruhu. Každý jezdec je povinen používat motoristickou přilbu, ať už vlastní nebo zapůjčenou na okruhu a to nejlépe integrálního typu. U zapůjčené přilby je na většině okruhů povinné (i vřele doporučené) použít z hygienických důvodů kuklu. Nestanoví-li provozovatel okruhu jinak, je nutné použít vhodný oděv (který zakrývá celé tělo) a plnou obuv s pevnou podrážkou. Nepovinně doporučuje organizátor použít kombinézu a rukavice.
Každý člen i příznivec KART RACE se šampionátu účastní na vlastní nebezpečí, KART RACE nenese žádnou odpovědnost za případná zranění. Zároveň jsou všichni členové a příznivci KART RACE povinni dodržovat bezpečnostní předpisy platné na okruzích a sportovní pravidla (uvedená v dalších bodech). Taktéž jsou povinni vyvarovat se takového jednání, které by mohlo ohrozit zdraví či bezpečnost ostatních závodníků.
Při vážném, či opakovaném porušení výše zmíněných zásad, či kteréhokoliv jiného bodu organizačního řádu, je možno odebrat jezdci nebo celému týmu registraci. Návrh k odebrání registrace podává komise traťových maršálů a podléhá schválení rady KARTRACE.
Týmy
Tým šampionátu KART RACE je složen ze tří jezdců (členů KART RACE) a maximálně 3 náhradníků (příznivců KART RACE). Jména jezdců musí být známa při registraci týmu do konkrétní sezóny, náhradníky (příznivce) lze doplnit i v průběhu sezóny. Tým má automatické právo registrace do následující sezóny, pokud ve složení týmu zůstane alespoň jeden stávající člen KART RACE. Každý registrovaný člen i příznivec smí být pro aktuální sezónu členem pouze jediného týmu!!!
Rada KART RACE může ve výjimečných případech rozhodnout o změně složení týmu během sezóny. (Výjimečným případem je např.: úraz, náhlá nemoc, nehoda apod.) V takovém případě může tým požádat radu KART RACE o změnu v týmu.
Tým je povinen při registraci složit kauci ve výši Kč 4500,- ve formě mimořádného členského poplatku ve výši Kč 1500,- za každého ze tří členů KARTRACE z daného týmu. Členské příspěvky musí být připsané na účet KARTRACE o.s. každý měsíc vždy do 15 dne v měsíci.
Dále je tým povinen poskytnout a aktualizovat organizátorovi pravdivé a úplné informace a to prostřednictvím registračního formuláře dostupného na adrese:
Tyto informace budou použity na internetových stránkách  v sekci motokáry a budou veřejně dostupné čtenářům a sponzorům prostřednictvím těchto stránek.*UOOU
Povinnosti týmu:
Tým je povinen zúčastnit se všech závodů šampionátu v rámci sezóny, do které je přihlášen.
Dostavit se ke každému závodu v počtu min. tří nominovaných jezdců a včas. Tým má právo jezdce pro aktuální závod nominovat z jezdců a náhradníků registrovaných v daném týmu.
Penalizace za pozdní příjezd:
  • V případě pozdního příjezdu, za situace předem nominovaných jezdců, tým přichází o své jízdy.
  • V případě pozdního příjezdu bez nominovaných jezdců, je tým diskvalifikován a závodu se neúčastní.
Všichni zúčastnění jezdci a náhradníci týmu jsou povinni bez zbytečných průtahů poskytnout pravdivé informace delegovaným novinářům KART RACE.
Tým je oprávněn vyžadovat zveřejnění tiskové zprávy týmu na internetových stránkách KART RACE. Za zveřejnění odpovídá organizátor KART RACE. Tiskovou zprávu týmy poskytují na adrese:
Každý tým dostane k dispozici emailovou schránku v doméně kartrace.cz, kterou je povinen vybírat a odpovídat alespoň jednou za 24 hodin!!!
Tým je dále povinen nahlásit nominaci svých jezdců do závodu nejpozději 24 hodin před konáním závodu, pomocí registračního formuláře:
Tým má dále povinnost dodržovat sportovní pravidla šampionátu.

Rada KART RACE má pravomoc rozhodnout o okamžitém odnětí registrace týmu, vyloučení jeho členů a příznivců z KART RACE, nebo *o finanční penalizaci ve formě mimořádného členského příspěvku.
Ligy
V roce 2013 bude jedna liga šampionátu KART RACE.
V případě většího počtu registrovaných týmu se může šampionát KARTRACE rozdělit na Ligu A a Ligu B. V každé z lig se budou výsledky počítat zvlášť – technicky půjde o dva samostatné šampionáty. V případě dvojnásobného a většího množství přihlášených týmů, bude možné založit další dvě ligy (C a D) jejichž organizace bude probíhat obdobně jako v případě lig A a B. Každý tým se smí účastnit pouze v jediné lize.
Po následující sezoně postoupí první 2 týmy z Ligy B do Ligy A, a naopak poslední 2 týmy z ligy A sestoupí do Ligy B. Pokud některé týmy závodící v letošní sezoně v Lize A nenastoupí do příští sezony, posune se místo sestoupení pořadí v lize A a liga B bude doplněna nově registrovanými týmy, v případě lig C a D dojde k obdobným přestupům až po ligu D.
Závod
Před konáním závodu je organizátor KART RACE povinen zveřejnit minimálně 7 dní předem preview s popisem druhu závodu, časového harmonogramu a dalších důležitých informací.
Pro každý závod je stanoven časový harmonogram, který je nutné dodržet. V něm je definován čas příjezdu, prezence, kvalifikace a závodu. Týmy jsou povinny se tomuto schématu přizpůsobit.
 
Každý jednotlivý závod, bez ohledu na jeho formát je pro registrované týmy bodován následujícím systémem:
1. místo – 12 bodů
2. místo -  10 bodů
3. místo -   8 bodů
4. místo -   7 bodů
5. místo -   6 bodů
6. místo -   5 body
7. místo -   4 body
8. místo -   3 body
9. místo -   2 body
10. místo -   1 bod
Body se počítají výhradně týmům.
 
Při formátech závodu, které toto umožňují (Challenge, Big Challenge a spravedlivé sprinty) bude veden i pohár jezdců. Hlavní význam a dosažené výsledky, stejně jako oceňování přísluší pouze týmům.
Systém bodování je dále rozveden v patřičných formátech závodu.
Sezona se bude skládat z následujících formátů, které budou použity s ohledem na počet týmů, možnosti okruhů a maximální variabilnost sezony.
1. Challenge
2. Vytrvalostní závod
3. Spravedlivé Sprinty
4. Big Challenge
1. Challenge
Challenge je vlastně ve své podstatě individuální závod, složený z kvalifikace a poté závodů finálových skupin, dle výsledků obou kol kvalifikace.
Kvalifikace: Kvalifikace je dvoukolová (nejčastěji 2x 10 min) a probíhá následovně. Motokáry jsou rozděleny do dvou skupin, dle čísel první tři a druhé tři. Každé kvalifikační jízdy se dle předem zveřejněného schématu zúčastní dva kompletní týmy, postupně všechny. Do druhé části si pak motokáry prohodí. Tím je zajištěno, že každý tým zakusí v obou kvalifikačních jízdách všech šest motokár a všechny týmy tak budou mít v kvalifikacích rovné podmínky. Právem týmů je zvolit, který jezdec usedne do které ze tří motokár, toto je povinen ve stanovené době před závodem oznámit organizátorovi. Do kvalifikace jsou týmy seřazeny pomocí losování, pomocí softwaru ke zpracování závodu. Tímto jsou dány dvojice týmu, které tvoří kvalifikační skupinu a to zvlášť pro první i druhé kolo kvalifikace.
Kvalifikační session začíná výjezdem z depa a v depu končí. Jezdcům se doporučuje na trati si navzájem nepřekážet, účelem je zajet co možná nejrychlejší kolo. Z kvalifikačních časů prvního kola je určeno pořadí do prvního závodu a z kvalifikačních časů druhého kola je určeno pořadí do druhého závodu.
Poté se jedou dvě kola závodu rozdělená do jednotlivých finálí: První až šestý jezdec z kvalifikace se utkají o 1. – 6. místo, sedmý až dvanáctý o 7. – 12. místo, atd ... (V případě, že má okruh k dispozici více motokár, je možné navýšit počet jezdců v jednotlivých finálích). Délka finále je určena organizátorem závodu, dle finanční náročnosti daného okruhu.
V každém ze dvou závodů určuje pořadí na startu výsledek kvalifikace. Co se týče motokár, jsou do obou závodů náhodně losovány, pomocí softwaru na zpracování závodu.
V obou kolech závodu jsou jezdci přiřazeny body způsobem – poslední 1 bod, předposlední 2 body ... atd.
Poté se sečtou dosažené body jezdců v rámci jednotlivých týmů a určí se výsledné pořadí týmů. Při shodě bodů se počítá nejlepší dosažený výsledek, při případné shodě nejlepšího dosaženého výsledku rozhoduje agregovaný čas dosažený v kvalifikaci. Tyto body, které jezdec získá se počítají do poháru jezdců. V případě, že je možné ve všech závodech určit nejrychlejší kolo závodu, získává navíc jezdec, který dosáhl nejrychlejšího kola dne 1 bod navíc do poháru jezdců.
2. Vytrvalostní závod
   
Vytrvalostní závod(y) je možné organizovat na okruzích, které mají dostatečný počet (alespoň tolik jako týmů) co možná výkonově vyrovnaných motokár.
Závod se může skládat z jednoho či více závodů, kterého se musí zúčastnit všichni jezdci týmu. Podle délky závodu(ů) je definován minimální počet střídání. Povinnost je nasadit do závodu všechny jezdce týmu, není stanovena minimální nebo maximální délka jednotlivých stintů.
Pro první závod se vylosují motokáry, podle jejich čísel bude zároveň sestaven startovní rošt.
Body týmů z jednotlivých závodů se přidělují systémem: 1 bod poslední, 2 body předposlední, atd. postupně po jednom bodu navíc až po prvního. Po konci poslední rozjížďky se týmy seřadí podle součtu bodů získaných v rozjížďkách a obodují se podle tabulky uvedené v kapitole Závod.
Do druhého závodu si tým, který dojel v prvním závodě poslední, vymění motokáru s týmem, který dojel v prvním závodě první, předposlední si vymění motokáru s druhým, atd. až vznikne startovní rošt v obráceném pořadí, než skončil první závod. Tým, který dojel v prvním závodě na prvním místě, bude ve druhém závodě startovat z posledního místa, druhý tým v cíli prvního závodu bude startovat z předposledního místa, atd.
Tento formát neumožňuje počítat body do šampionátu jezdců.
3. Spravedlivé Sprinty
Tento formát je bez kvalifikace. Spočívá v tom, že se přesně tolik závodů, kolik je motokár. Všechny týmy tedy vystřídají postupně všechny motokáry a všechny startovní pozice na roštu.
Tedy rošt do prvního závodu se sestaví podle aktuálního pořadí týmů v šampionátu. Káry budou stát na startu vždy podle svého pořadí. Do druhého závodu bude stát první tým šampionátu na roštu o pozici a motokáru dále atd atd ...
Umožňuje-li to okruh, střídají se směry, ve kterých se závodí.
 
Každý závod se boduje stejně 10-8-6-5-4-3-2-1 .... po odjetí všech se sečtou body – jak jezdcům, tak týmům a určí se pořadí.
Při stejném počtu bodů se počítá lepši umístění, pokud ani to nepomůže, nejrychlejší kolo v závodě.
Za nejrychlejší kolo (v každém směru) bude přidělen 1 bod do poháru jezdců.
Varianta 8 týmů (v této chvíli není na pořadu dne): Týmy jsou povinny nasadit všechny tři jezdce dvakrát a vybraného jezdce dvakrát. Týmy mají možnost strategie, co se týče přiřazení motokáry danému jezdci.
4. Big challenge.
Tento formát závodu je určen pro okruhy s 9 a více kárami. Závod je složen z kvalifikační části a části závodní. Formát zde popisovaný je v "jednoduché variantě", je však možné kvalifikaci i závod zdvojit tak jako u standardního challange.
 
Kvalifikace bude mít tři části. Do každé části nominuje každý tým jednoho ze svých jezdců. Tzn. postupně svůj kvalifikační čas zajedou všichni členové týmu. Káry do kvalifikace se budou losovat. Losování proběhne tak, že žádný tým nesmí opakovaně jet stejnou károu - tedy losování bez duplicit.
Kvalifikační časy, všech 27 jezdců budou srovnány do tabulky a podle toho bude postaveno pořadí na startu.
Závod bude rozdělen do 3 finálových skupin. V první skupině budou startovat jezdci s kvalifikačními časem 1-9, do druhé 10-18 do poslední 19-27.
 
Body budou přiděleny systémem 27 -vítězství, 1 - poslední.

Body všech jezdců týmu se sečtou a podle toho bude určeno pořadí týmu.
Sportovní pravidla
Zakázáno je úmyslné narážení do soupeřů, či jinak nebezpečné chování na trati. Závody budou probíhat stylem fair play. Jedno z důležitých pravidel zní, že pokud jezdec při předjíždění dostane přední kola svého vozu, před zadní kola soupeře, tento jej nesmí zavřít, musí mu nechat dostatek místa, aby nedošlo ke kolizi. Zároveň jezdec o kolo zpět je povinen uvolnit ideální stopu a umožnit jezdci, který předjíždí o kolo před hladké předjetí.
Dojde-li k předjetí proti pravidlům (např. při nedobrzdění jezdec omylem roztočí svého soupeře před sebou, narazí do něj, nenechá dost místa při předjíždění apod. ...  a tím se dostane před něj), je povinen postiženého pustit před sebe. Neučiní-li tak, vystavuje se riziku penalizace od traťových komisařů.
Jezdec vjíždějící do depa je povinen zvednout ruku, aby tak na tuto skutečnost upozornil jezdce za sebou.
Jezdec vyjíždějící z depa je povinen dát přednost jezdcům na trati, které nesmí ohrozit.
Jezdec je povinen pečlivě sledovat signalizaci vlajkami traťových komisařů.
Jezdec je povinen nastoupit do závodu ve způsobilém stavu. (Jedno pivo nevadí, ale pokud – jak už se stalo – se na trati objeví zpitá slepá překážka – bude bez milosti vyloučena ze závodu.)
 
Komise traťových maršálů
Rada KART RACE zajistí kontrakt s trvalým hlavním komisařem, který není členem KART RACE a jenž bude zodpovědný za sestavení týmu traťových komisařů (jak z řad členů nebo příznivců tak i z ostatní veřejnosti) pro každý závod. Rada průběžně kontroluje a vyhodnocuje kvalitu činnosti hlavního komisaře a jemu svěřených úkolů.
Hlavní komisař zodpovídá za kompletní organizaci závodu v místě konání a ručí za správné vyhodnocení výsledků a za regulérní činnost traťových komisařů.
Hlavní komisař je jediná osoba, kterou smí týmy oslovovat s případnými stížnostmi a je jedinou osobou, která má právo vynést konečný verdikt v případě nesrovnalostí, stížností, či pochybností o pořadí!!!
Komisaři jsou povinni společně sledovat dění na trati, zajistit signalizaci vlajkami a společně dbát na dodržování regulí.
Hlavní komisař spolu se zapisovatelkou a organizátorem jsou povinni také hlídat a zajistit pořadí daného závodu při eventuelní chybě či nespolehlivosti časomíry a jsou tedy zodpovědní za správné výsledky závodu.
V případě přestupku proti řádům, je hlavní komisař jedinou institucí, která rozhoduje o trestech a penalizacích. Hlavní komisař je povinen každou vzniklou situaci rychle vyřešit a v rámci pravidel šampionátu a organizačního řádu KART RACE.
Doporučení pro práci komisařů v případě přestupků a penalizací:
1. úroveň: Stop & Go 10 vteřin

zejména za: předčasný start, nereagování na signalizaci modrou vlajkou, opakované narážení do soupeřů.

2. úroveň: Stop & Go 20 vteřin


3. úroveň: vyloučení z aktuálního závodu

za opakovaný prohřešek úrovně 2 v jednom závodě, za neuposlechnutí černé vlajky do 2 kol, za neuposlechnutí červené vlajky, za způsobení kolize při signalizaci žlutou nebo červenou vlajkou, za porušení pravidel vedoucí k ohrožení bezpečnosti ostatních jezdců, za jinak výjimečně hrubé porušení pravidel.
Veškeré posouzení situací na trati, či jiné nesrovnalosti řeší týmy výhradně po dobu závodu, neprodleně po vzniku sporné situace s komisaři. Organizátor nemá právo svévolně ovlivňovat ani měnit rozhodnutí komisařů (s výjimkou kdy sám zastává roli komisaře).
Význam vlajek

Modrá vlajka signalizuje, že jezdec je předjížděn o kolo a musí uvolnit stopu rychlejšímu jezdci.

Žlutá vlajka signalizuje, nebezpečí na trati, havárie, či podobně. Jezdec je povinen zpomalit, aby se vyhnul kolizi. V místě od žlutých vlajek po nebezpečné místo je zakázáno předjíždět.

Červená vlajka signalizuje okamžité ukončení závodu z bezpečnostních důvodů. Jezdec je povinen okamžitě zpomalit, či zastavit a poté obezřetně dojet do depa.

Černá vlajka + číslo motokáry signalizuje trest nebo vyloučení ze závodu. Jezdec je povinen do dvou kol zajet do depa a vyčkat verdiktu komisaře závodu.

Šachovnicová vlajka (případně světelná signalizace okruhu): signalizuje konec závodu, jezdec sníží rychlost dokončí kolo a zajede do depa.
Vznesení protestu:

Všechny týmy jsou povinny sledovat vývěsní tabuli se všemi zveřejněnými výsledky a v případě nesrovnalosti neprodleně podat protest k hlavnímu komisaři. Hlavní komisař je povinen rozhodnout o oprávněnosti a v případě pochybení situaci napravit.
Veškeré protesty ohledně kvalifikace musí být podány před začátkem závodu. Po startu závodu již není možné uplatnit protest vztahující se ke kvalifikaci.
Dojde-li ke zjištění chyby ve výsledku závodu až po ukončení závodního dne (po vyhlášení vítězů), má každý tým lhůtu dvou dní ode dne konání závodu k podání protestu hlavnímu komisaři. Tento zajistí vyřešení protestu a výsledek oznámí do týdne od podání protestu radě KART RACE.
zejména za: třetí prohřešek úrovně 1 v jednom závodě, předjetí nedovoleným způsobem a nepuštění soupeře zpět, blokování soupeře zavřením v zatáčce, či naražením na ochranou bariéru, způsobení kolize nedáním přednosti při výjezdu z depa, či kolize jiným způsobem jednoznačně zaviněného jezdcem.
Motorsport
PF 2020 Milí přátelé, naši věrní čtenáři! Bylo nám s vámi dobře, ale všechno jednou končí. I Motorelax.
21:30, 23.12. - MotoGP
18:30, 23.12. - Formule 1
21:39, 11.12. - MotoGP
20:33, 07.12. - GP2
21:09, 06.12. - Ostatní
19:28, 05.12. - Ostatní
21:16, 04.12. - Dakar
20:34, 04.12. - DTM
22:05, 03.12. - Formule 1
21:19, 03.12. - Dakar
19:16, 03.12. - DTM
21:19, 02.12. - DTM
21:19, 01.12. - Formule 1
20:43, 01.12. - Formule 1
13:12, 01.12. - GP2